Privacy Policy

Algemene Voorwaarden SUPS Earnewâld

 1. de jong h.o.d.n. SUPS Earnewâld (hierna: SUPS) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81304560 en is gevestigd aan Piet Miedemaweg 15 (9264TJ) te Earnewâld.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door SUPS.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 6. Diensten: de Diensten van SUPS zijn training en begeleiding op gebied van suppen alsmede der verhuur van supboarden en -peddels.
 7. Dienstverlener: SUPS h.o.d.n. SUPS biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: SUPS.
 8. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die SUPS heeft aangesteld, of waaraan SUPS een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en SUPS, alsmede voorstellen van SUPS voor Diensten die door SUPS aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SUPS waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. 10. Gehuurde: de roerende zaken die door SUPS worden verhuurd zijnde sup boarden en peddels.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SUPS, elke Overeenkomst tussen SUPS en Opdrachtgever en op elke dienst die door SUPS wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SUPS aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met SUPS is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval SUPS niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door SUPS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. SUPS is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft SUPS het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor SUPS gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van SUPS heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan SUPS te retourneren, dan wel door betaling van de Dienst.
 2. SUPS is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met SUPS wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met SUPS is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij SUPS met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als SUPS kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover SUPS ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst inhoudende voedingsadvies is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SUPS tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van SUPS is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als SUPS kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval SUPS in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van SUPS eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is SUPS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever zijnde een Consument kan een reeds geplande afspraak tot 24 uur van tevoren verplaatsen. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is SUPS gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien er sprake is van dusdanig slechte weersomstandigheden dat de Dienst niet uitgevoerd kan worden, zal Opdrachtgever hierover geinformeerd worden, en wordt er een nieuwe afspraak ingepland.
 8. Indien Opdrachtgever een Bedrijf betreft, of groepen vanaf 5 personen, geldt dat in afwijking van bovenstaande een reeds geplande afspraak tot 7 dagen voor de afspraak kosteloos verzet kan worden. Het kosteloos verzetten van een afspraak binnen 7 dagen is hierin niet mogelijk.
 9. Leden 8 en 9 zijn niet van toepassing indien er sprake is van dusdanig slechte weersomstandigheden dat de Dienst niet uitgevoerd kan worden, een en ander naar het uitsluitende oordeel vanSUPS. Opdrachtgever zal hierover geinformeerd worden, waarna er een nieuwe afspraak ingepland.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. SUPS zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. SUPS staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan SUPS de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door SUPS aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. SUPS heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is SUPS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor SUPS, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. SUPS is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt SUPS Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is SUPS aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SUPS of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft SUPS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van SUPS. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemer geen gebruik mag maken van de Diensten.
 9. Indien SUPS instructies geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door SUPS verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SUPS niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. SUPS is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is SUPS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SUPS voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. SUPS kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SUPS gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SUPS.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het deelnemen aan de lessen/begeleiden. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de les en/of begeleiding, aan SUPS aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de les en/of begeleiding en het op eigen inzicht gebruiken van de Sup-board en peddels is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien de SUP door huurder/deelnemer niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is SUPS gerechtigd op kosten van huurder/deelnemer de SUP in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang aan de huur en/of deelname periode bevond.
 6. Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit als u last heeft van nek- of rugklachten, langer dan 20 weken zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alochol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken en/of aandoeningen.
 7. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is SUPS gerechtigd om Opdrachtgever c.q. Deelnemer de toegang tot het gebruik van de Diensten van SUPS voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden voor aanvang van de betreffende Dienst kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 8. Opdrachtgever is verplicht passende zwem- en/of sportkleding te dragen. Bij gebreke hiervan heeft SUPS het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en haar de deelname aan de dienste te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.
 9. Het gebruik van het Gehuurde van SUPS is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van SUPS te houden, en dient zij bij aanvang op de hoogte te stellen van alle verplichtingen.
 10. Opdrachtgever dient het board tijdig in te leveren. Bij gebreke hiervan is SUPS gerechtigd kosten in rekening te brengen op basis van het uurtarief, naar gelang de tijd dat Opdrachtgever te laat is met het inleveren van het gehuurde.
 11. Opdrachtgever c.q. elke Deelnemer beschikt over een WA-verzekering en een goede zwemvaardigheid en dient minimaal 25 meter individueel en zonder hulp te kunnen zwemmen ofwel in bezit te zijn van een zwemdiploma A. Indien een Deelnemer niet kan zwemmen of geen WA-verzekering heeft, heeft SUPS de bevoegdheid de Deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van de reeds betaalde gelden.

 Artikel 8 – Advies

 1. SUPS kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies verstrekken. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SUPS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door SUPS verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SUPS verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien SUPS wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door SUPS gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

Artikel 9 – Les en/of begeleiding

 1. SUPS kan een les verzorgen voor Opdrachtgever en andere deelnemers. SUPS is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De les vindt plaats op de locatie van SUPS. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de les aanwezig is, heeft SUPS het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de les. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een les.
 4. De les wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s), doch zal een les bestaan uit het door SUPS bedachte (les)programma.
 5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal SUPS schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de les alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. SUPS is gerechtigd de les te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van SUPS om de les te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is SUPS gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de les te weigeren, en te verzetten naar een andere datum.
 7. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer met eigen materiaal deelneemt aan de les en/of de begeleiding, dient het materiaal in goede staat te verkeren teneinde veilig gebruikt te worden, eventuele schade die Deelnemer hieraan opdoet tijdens de lessen is op eigen risico en zijn voor eigen rekening van de Deelnemer.

Artikel 10 – Huur Sup-boarden

 1. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door SUPS (op)geleverde zaken.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van SUPS heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 4. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan SUPS en de verdere omgeving.
 5. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode op de afgesproken plaats en tijd in te leveren. Eveneens is Opdrachtgever verplicht het Gehuurde in goede staat ter beschikking te stellen aan SUPS en af te leveren conform de Overeenkomst. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan SUPS te vergoeden.
 6. In geval van verlies of diefstal van het Gehuurde is de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in alle gevallen geheel aansprakelijk.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SUPS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van SUPS, SUPS een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). Voor Bedrijven worden de prijzen exclusief btw getoond.
 2. SUPS voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien een uurtarief is overeengekomen, worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door SUPS opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Betaling kan vooraf en/of op locatie geschieden. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om de betaling middels een factuur achteraf te voldoen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door SUPS ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. SUPS is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SUPS.
 9. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering van een bevestigde aanmelding/reservering door de deelnemer, minden dan 8 uur voor aanvang activiteit/les, is geen restitutie mogelijk en worden deelnamekosten m.b.t. de desbetreffende SUP activiteit alsnog in rekening gebracht. Voor een groepsreservering geldt hiervoor de termijn van minden dan 72 uur voor aanvang van de activiteit/les. De deelnemer heeft wel het recht de aanmelding/reservering te verplaatsen binnen datzelfde jaar.
 2. bij restitutie van het SUP lesgeld/deelnamegeld/groepsreservering, wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 3. De SUP lessen en SUP tourtochten gaan door bij een groepsgrootte van een minimaal deelnemers. Dit aantal staat vermeld bij de op de website vermelde SUP activiteit. Als het aantal niet vermeld staat, dan wordt een minimum van 6 deelnemers aangehouden. De organisatie heeft te allen tijde het recht de aanmelding/reservering te annuleren (bij o.a. storm en onweer). Een alternatieve datum zal dan worden bepaald. In dat geval blijft het SUP te goed van de deelnemer staan voor een andere SUP activiteit.
 4. De deelnemer kan reserveringen tot 8 uur voor aanvang, om welke reden dan ook verplaatsen. Voor een groepsreservering geldt tot 72 uur voor aanvang.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal SUPS zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien SUPS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. SUPS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal SUPS de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van SUPS verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever SUPS tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien SUPS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is SUPS gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. SUPS heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor SUPS gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. SUPS is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. SUPS is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om SUPS te vergoeden voor elk financieel verlies dat SUPS lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

 1. SUPS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van SUPS wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SUPS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan SUPS zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van SUPS of door haar ingeschakelde derden, (vii) (extreme) weersomstandigheden en (viii) overige situaties die naar het oordeel van SUPS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. SUPS is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van SUPS alleen geacht te bestaan indien SUPS dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van SUPS, is SUPS uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever SUPS binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en SUPS deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat SUPS in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door SUPS leidt tot aansprakelijkheid van SUPS, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens SUPS. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. SUPS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. SUPS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. SUPS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van SUPS.
 6. Ook is SUPS niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de les en/of begeleiding en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een les of begeleiding. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de Dienst kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. SUPS is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Opdrachtgever vrijwaart SUPS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door SUPS geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van SUPS.
 8. Enige door SUPS opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van De inhoud van het opgeleverde advies van SUPS is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SUPS opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SUPS.SUPS is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.SUPS.
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen van zijn/haar eigendommen. SUPS erkend geen aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan de eigendommen gedurende de Dienst, alsmede elk verlies of diefstal van de eigendommen. Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt aangeraden geen kostbare eigendommen mee te nemen.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SUPS nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in SUPS haar eigen advies.
 11. SUPS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SUPS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SUPS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SUPS binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van SUPS.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. SUPS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan SUPS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door SUPS is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door SUPS opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht SUPS steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien SUPS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en SUPS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is SUPS niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door SUPS aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van SUPS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal SUPS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van SUPS is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt SUPS ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van SUPS waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij SUPS en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van SUPS worden overgedragen aan Opdrachtgever, is SUPS gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van SUPS rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SUPS. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door SUPS opgeleverde zaken, dient SUPS expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van SUPS rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan SUPS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan SUPS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart SUPS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SUPS voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart SUPS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan SUPS verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Indien op basis van de opdracht Opdrachtgever minderjarigen laat deelnemen aan de Diensten van SUPS dan staat Opdrachtgever ervoor in dat daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of voogd. Indien die toestemming ontbreekt vrijwaart Opdrachtgever SUPS voor alle aanspraken op welke grond dan ook van die ouder(s) of voogd indien de toestemming blijkt te ontbreken.

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van SUPS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@supsearnewald.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SUPS de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. SUPS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Huisregels

 1. De SUPs dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 2. De minimumleeftijd om een SUP bij SUPS te kunnen huren en/of deel te nemen aan een SUP activiteit is 18 jaar. Is de huurder/deelnemer jonger dan dient er een ouder/voogd bij aanwezig te zijn.
 3. Het is niet toegestaan om te suppen onder invloed van alcohol en/of drugs. Het is niet toegestaan de SUP onbeheerd achter te laten.
 4. De SUP boards van SUPS mogen worden gebruikt op de wateren in en rondom het nationale park de Alde Feanen (maximaal met een straal van 10 km vanaf de locatie SUPS Earnewâld). Het meenemen van een SUP buiten dit gebied is niet toegestaan, mits hiervoor expliciet toestemming is gegeven. In verband met de veiligheid van huurder/deelnemer is het absoluut verboden met de SUP op het kanaal te varen (zonder toestemming van het bedrijf).
 5. De huurder/deelnemer dient zich te houden aan de vaarregels.
 6. Huurder/deelnemer wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met de SUP.
 7. Bij vermissing of schade brengt het bedrijf de deelnemer een passend bedrag in rekening.
 8. Mocht de deelnemer de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient hij/zij het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden. Indien de SUP zonder melding later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder minimaal €10,- per uur extra in rekening en heeft de organisatie recht op vergoeding van eventuele verder (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan deelnemer kan worden toegerekend.
 9. De deelnemer geeft toestemming voor het gebruik maken van gemaakt foto’s en/of opnamen van hem/haar op sociale media voor commerciële doeleinden.

Artikel 24 – Verzend- en retourbeleid

n.v.t.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen SUPS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. SUPS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SUPS en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Earnewâld, 9 februari 2021.